• Vliegende Hollander by night

Coronavirus en de Evenementenkalender

Evenementen  en Corona

Sinds 1 juli zijn er weer evenementen mogelijk.

Daar zij helaas een risico vormen op te snelle en te brede verspreiding van het coronavirus is het noodzakelijk dat bij aanvragen om een evenementenvergunning  er naast de reguleire procedure  nu ook een “Covid-19 toets” plaas vindt. Deze regels zijn nodig om verspreiding van het virus tegen te gaan. Afhankelijk van het verloop van het virus kunnen deze regels veranderen.

Aangepaste procedure

Alle evenementen (ook de kleine) in de gemeente Terneuzen moeten nu een aanvraag indienen en getoetst worden aan de  noodverordening 1 juli 2020.  Zie ook https://www.zeelandveilig.nl/noodverordeningen

Corona Protocol

Bij de aanvraag moet tevens een protocol ingediend worden. In dit  protocol moet het volgende zijn opgenomen:

  • Maatregelen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden. Ook voor zover het het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
  • Het publiek wijzen op de in acht te nemen hygiëne maatregelen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden geadviseerd;
  • Ervoor zorgen dat de druk op het evenement zo gedoseerd wordt, dat bezoekers voldoende ruimte hebben en krijgen om de 1,5 meter afstand (‘social distancing’) te handhaven;
  • Dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen, daar ook gebruik van maken.

Procedure kleine (= A) evenementen

Als het een klein evenement is wordt de aanvraag gezien als een melding en geldt een termijn van 3 weken voor het evenement. Afhankelijk van de aanvraag zal bekeken worden of een vergunning nodig is of dat volstaan kan worden met een bevestiging van de melding.

Beoordeling

Uw aanvraag wordt beoordeeld volgens de reguliere voorwaarden en aan de hand van het door u ingediende protocol. Het kan zijn dat  bij een klein evenement nog steeds geen vergunning nodig is en u alleen een ontvangst bevestiging krijgt dat kennis is genomen van de geplande activiteit.

Daarnaast kunnen wij alsnog overwegen om een klein evenement niet toe te staan als:

  • Er  meerdere aanvragen zijn in een bepaalde kern voor dezelfde datum en tijdstip. Daarbij kijken we of de 1,5 meter afstand in het gedrang komt;
  • In een kern die zonder evenement al veel bezoekers ontvangt, de 1,5 meter afstand al onder druk komt te staan.  

 

Procedure middelgrote en grote (= B en C) evenementen

De gemeente behandelt uw aanvraag op de normale wijze, zoals aangeven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  • Voor een middelgroot =(B) evenement geldt een termijn van 8 weken voor het evenement;
  • Voor een groot (=C-) evenement geldt een termijn van 12 weken voor het evenement.

Protocol

Bij de aanvraag moet u tevens het corona  protocol bijvoegen, waarin u aangeeft hoe voldaan wordt aan de 1,5 meter afstand en de hygiënerichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Beoordeling

Wij vragen  advies aan politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR Zeeland). Uw aanvraag kan bij een B evenement ter beoordeling voorgelegd worden aan de ‘Taakgroep Grote Evenementen’ van de Veiligheidsregio Zeeland. Bij een C- evenement is dat altijd.

Wat moet u doen

Vraag de vergunning aan inclusief de gevraagde aanvullende stukken bij de gemeente  via deze link: https://www.terneuzen.nl/Formulieren_Terneuzen/evenementen

Met wie kan u contact opnemen:

Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met Mathy de Clerck

Telefoon 06 – 10930330  e-mail m.declerck@terneuzen.nl